การอ่านข้อมูลจากไฟล์ excel โดยใช้ PHP

 รับเขียนโปรแกรม PHP อ่านข้อมูลจาก Excel
 
Excel นั้นมีความสำคัญมากในการเก็บข้อมูลระบบงานต่างๆในปัจจุบัน จึงมีความสัญคัญมากในการพัฒนา WebApplication ที่สามารถอ่านข้อมูลจากไฟล์ Excel ได้ โดยในที่นี้จะแสดงวิธีอ่านข้อมูลในไฟล์ Excel โดยใช้ PHP 

 Link ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่าง Export รายงานเป็น Excel บนหน้าเว็บ ด้วย PHP MySql และ Javascript

1. Download excel reader จาก https://รับเขียนโปรแกรม.net/excel_reader.zip
 โดยข้อมูลในไฟล์จะมีดังนี้

2. สร้างไฟล์ excel ตามรูป โดยบันทึกเป็นชื่อ test_excel.xlsx แล้วบันทึกไว้ใน folder ที่จะเขียนโปรแกรม


3. แตกไฟล์ excel_reader.zip เอาไว้ในโฟล์เดอร์ที่เราจะเขียนโปรแกรมและสร้างไฟล์ index.php สำหรับเขียนโปรแกรมอ่านข้อมูลจากไฟล์ excel

4. เขียน code อ่านข้อมูลจากไฟล์ excel มาแสดง

<?php
    require_once "excel/PHPExcel.php";//เรียกใช้ library สำหรับอ่านไฟล์ excel
        $tmpfname = "test_excel.xlsx";//กำหนดให้อ่านข้อมูลจากไฟล์จากไฟล์ชื่อ
       //สร้าง object สำหรับอ่านข้อมูล ชื่อ $excelReader
        $excelReader = PHPExcel_IOFactory::createReaderForFile($tmpfname);
        $excelObj = $excelReader->load($tmpfname);//อ่านข้อมูลจากไฟล์ชื่อ test_excel.xlsx
        $worksheet = $excelObj->getSheet(0);//อ่านข้อมูลจาก sheet แรก
        $lastRow = $worksheet->getHighestRow(); 
       //นับว่า sheet แรกมีทั้งหมดกี่แถวแล้วเก็บจำนวนแถวไว้ในตัวแปรชื่อ $lastRow
   
        echo "<table>";
        for ($row = 1; $row <= $lastRow; $row++)//วน loop อ่านข้อมูลเอามาแสดงทีละแถว
       {
           echo "<tr><td>";
             echo $worksheet->getCell('A'.$row)->getValue();//แสดงข้อมูลใน colum A
           echo "</td><td>";
              echo $worksheet->getCell('B'.$row)->getValue();//แสดงข้อมูลใน colum B
            echo "</td><tr>";
        }
        echo "</table>";   
?>

เมื่อรันแล้วผลลัพธ์จะได้ตามรูป