ส่ง Email ด้วย Gmail API ( PHP )

หากเราต้องการเขียนโปรแกรม PHP ให้ส่ง Email ผ่าน Gmail เราสามารถใช้ บริการ Gmail API ได้ดังนี้

1. Download Google API ไลบรารี่ จาก https://github.com/googleapis/google-api-php-client/releases2. แตกซิบแล้วนำไปไว้ใน Folder งานของเรา3. อนุญาตให้ใช้  GMAIL API ที่ https://developers.google.com/gmail/api/quickstart/php4. เลือก Yes และคลิก Next


5. Download credentials.json สำหรับทำ Authentication
6. นำ credentials.json ไปไว้ใน folder งานของเรา


7. สร้าง folder token สำหรับ บันทึก Token หลังจาก Authentication ผ่านแล้ว8. เขียน Code PHP ทำ Authentication และ ส่ง email

<?php
 
    //นำเข้าไลบรารี่ ของ google api
    require 'google-api-php-client-2.2.2/vendor/autoload.php';

    function getClient()
    {
   
        $client = new Google_Client();//สร้าง object Google_Client Config ค่าต่างๆ
        $client->setApplicationName('My Gmail Sender');
        $client->setScopes(Google_Service_Gmail::GMAIL_SEND);
        $client->setAuthConfig('credentials.json');
        $client->setAccessType('offline');
        $client->setPrompt('select_account consent');

       //ถ้าเคยมีการ Authentication แล้ว จะอ่าน token จาก ไฟล์ 'token/token.json'
        $tokenPath = 'token/token.json';
        if (file_exists($tokenPath)) {
            $accessToken = json_decode(file_get_contents($tokenPath), true);
            $client->setAccessToken($accessToken);
        }

       
        if ($client->isAccessTokenExpired()) {//ดูว่า token ยังใช้งานได้หรือไม่
           
            if ($client->getRefreshToken()) {

                $client->fetchAccessTokenWithRefreshToken($client->getRefreshToken());

            } else {

                if (isset($_GET['code']))//ถ้า มีการ Authentication  ใหม่ จะรับค่า Code เข้ามา
                {
                    $code=$_GET["code"];//รับค่า code สำหรับ Authentication ใหม่
                   
                    //กำหนด Token ให้กับตัวแปร $client
                    $accessToken = $client->fetchAccessTokenWithAuthCode($code);

                  
                    $client->setAccessToken($accessToken);

                   

                  
                    if (array_key_exists('error', $accessToken)) {
                        throw new Exception(join(', ', $accessToken));
                    }

                    file_put_contents($tokenPath, json_encode($client->getAccessToken()));
                   //เก็บ Token ใหม่ไว้ในไฟล์ 'token/token.json'

                }
                else
                {
                    //ถ้ายังไม่ได้ Authentication ให้สร้าง link  รับและ กรอก Authentication Code
                    $authUrl = $client->createAuthUrl();

                   
                    ?>
                    <form action="index.php">

                        Code <input name="code" /><br />
                        <button>submit</button>&nbsp;
                        <a target='_blank' href='<?php echo $authUrl; ?>'>GET Code</a>

                    </form>
                    <?php
                   
                    exit();
                }

               
            }
       
        }
        return $client;
    }$client = getClient();
$service = new Google_Service_Gmail($client);

$user = 'me';
$strSubject = 'ทดสอบ GMail API' . date('d/m/Y H:i:s');

$strRawMessage = "From: <email ต้นทาง>\r\n";
$strRawMessage .= "To:  <email ที่จะส่งถึง>\r\n";
$strRawMessage .= 'Subject: =?utf-8?B?' . base64_encode($strSubject) . "?=\r\n";
$strRawMessage .= "MIME-Version: 1.0\r\n";
$strRawMessage .= "Content-Type: text/html; charset=utf-8\r\n";
$strRawMessage .= 'Content-Transfer-Encoding: quoted-printable' . "\r\n\r\n";
$strRawMessage .= "ทดสอบ <u><b>GMail API</b></u>!\r\n";

$mime = rtrim(strtr(base64_encode($strRawMessage), '+/', '-_'), '=');
$msg = new Google_Service_Gmail_Message();
$msg->setRaw($mime);


   
$service->users_messages->send("me", $msg);//ส่ง Email

?>

ผลลัพธ์ คือ  เมื่อรันครั้งแรก  โปรแกรมจะแสดง ให้ให้กรอก Authentication code ให้คลิกที่ get code
กดอนุญาต แล้ว copyรหัสไปใส่ให้หน้าที่แล้ว
โปรแกรมก็จะส่ง Email ไปตามที่อยู่ที่กำหนดให้