ตัวอย่างการทำ Firebase Authentication Login โดย Google Account


Firebase นั้นมี API สำหรับการทำ  Authentication โดย Google Account โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้


รับเขียนโปรแกรม Firebase Javascriptไปที่ https://console.firebase.google.com/ 
ดูการตั้งค่าโครงการสำหรับ javascript โดยไปที่รูปเฟืองด้านบนซ้าย
  
 เลือกดูการตั้งค่า Firebase สำหรับ Web เมื่อกดแล้วหน้าเว็บจะขึ้น popup code 
การตั้งค่า ให้ copy code มาไว้ในไฟล์ html ของเว็บ
 

เมื่อตั้งค่า Firebase สำหรับเว็บแล้วให้เลือกแถบ  Authentication ด้านซ้ายเลือกวิธีการลงชื่อเข้าใช้


เลือก googleเลือกเปิดการใช้งาน

ตัวอย่าง Code การทำ Authentication ด้วย google


<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <title>Firebase Google Authentication</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.3/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.3/umd/popper.min.js"></script><script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.3/js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="https://use.fontawesome.com/releases/v5.5.0/js/all.js" ></script>
 <script src="https://www.gstatic.com/firebasejs/5.5.9/firebase.js"></script>
 
  <script>
    // ตั้งค่า Firebase สามารถ ดูได้ตามรูปที่ 2
    var config = {
      apiKey: "...",
      authDomain: "...",
      databaseURL: "...",
      projectId: "...",
      storageBucket: "...",
      messagingSenderId: "..."
    };
    firebase.initializeApp(config);
  </script>
 
</head>
<body>

<div class="container">
 
    <br /><br />

    <div id="login_panel" class='text-right' >
         <!--  สร้างปุ่มเข้าสู่ระบบโดยกำหนดให้ยังไม่แสดงในครั้งแรก  -->
          <button class="btn btn-primary btn_login "  style="display:none" >
                <i class="fa fa-key" ></i> เข้าสู่ระบบ
         </button>
          <!--  สร้าง span สำหรับ  -->
          <span class="user_info" ></span>
          <!--  สร้าง ออกจากระบบ ระบบโดยกำหนดให้ยังไม่แสดงในครั้งแรก  -->
          <button class="btn btn-danger  btn_sign_out " style="display:none" >
                 <i class="fa fa-sign-out-alt" ></i> ออกจากระบบ
          </button>

    </div>

    <script>

           //bind event กำหนด function การทำงานเมื่อ กดปุ่ม เข้าสู่ระบบ
            $("#login_panel").find(".btn_login").on("click",function(){
                    //เมื่อกดปุ่มเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ไปที่ หน้าจอของ google
                    var GoogleAuthProvider = new firebase.auth.GoogleAuthProvider();
                    firebase.auth().signInWithRedirect(GoogleAuthProvider);

            });
           
             //bind event กำหนด function การทำงานเมื่อ กดปุ่มออกจากระบบ
            $("#login_panel").find(".btn_sign_out").on("click",function(){
                //คำสั่ง ออกจการะบบ ของ firebase
                firebase.auth().signOut().then(function() {
                   
                });

            });
            //ชุดคำสั่งของ firebase เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะการ login
            firebase.auth().onAuthStateChanged(function(user) {

                if (user)// เมื่อผู้ใช้อยู่ใน สถานะ login
                {
                    console.log(user);
                    $("#login_panel").find(".btn_login").css("display","none");//ซ่อนปุ่ม เข้าสู่ระบบ
                    $("#login_panel").find(".btn_sign_out").css("display","");//แสดงปุ่ม ออกจากระบบ
                    $("#login_panel").find(".user_info").html(user.displayName);//แสดงชื่อผู้ใช้ ที่ login
                }
                else // เมื่อผู้ใช้ไม่ได้อยู่ใน สถานะ login
                {
                    $("#login_panel").find(".btn_login").css("display","");//แสดงปุ่ม เข้าสู่ระบบ
                    $("#login_panel").find(".btn_sign_out").css("display","none");//ซ่อนปุ่ม ออกจากระบบ
                    $("#login_panel").find(".user_info").html("");//ซ่อนชื่อผู้ใช้

                }
            });

    </script>

</div>
</body>
</html>