PHP Tip วิธีหา Domain name ของเว็บโดยใช้ PHP

หากเราต้องการรู้ Domain Name ของเว็บที่โปรแกรม PHP กำลังทำงานอยู่ เราสามารถใช้คำสั่ง 

$_SERVER['SERVER_NAME']

เพื่อหาว่า Domain Name ของเราคืออะไร

แต่มีข้อควรระวังว่า หากเราเข้าเว็บไซต์โดยมี  www. นำหน้า  $_SERVER['SERVER_NAME'] จะ return  www. นำหน้าตาม